Inkluzyon = pwogre

Yon andikap pa pliske yon fason de viv. Se pou sa pa ou pa dwe limite tet ou. Se ou menm ki limite tèt ou; kèlkanswa jan sa ye, Delimite tèt ou!

Image

Pou HCRAT fòmasyon pwofesyon se pi bon moyen pou yon reabilitasyon total kote ak yon metye sitwayen ka vinn otosifizan nan respè ak nan diyite.

hope centre rehabilitation & d'apprentissage technologique